Home Menu About Us Activities Documents/Media HPI Info
 

 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล)
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 02-5253135-6 ต่อ 39
ที่อยู่ 47/99 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
 
ผู้ประสานงาน: น.ส.จิรัชยา บุญปัญญา (ทราย) 087-322-6652, 091-004-3652 e-mail: zaie_zai_4@hotmail.com
คุณสุภวรรณ หอมเทียน (จอย) 084-004-8517 e-mail: joy2526@hotmail.com